برای راه‌اندازی وبسایت خود، اولین قدم را بردارید.

.com 856,000  .ir  69,000  .net 1,351,000  .org  884,000   .info  384,000

ثبت دامنه های ملی و بین المللی

دامنه com

856

هزار تومان

سالیانه
دامنه net

1,3

میلیون تومان

سالیانه
دامنه info

384

هزار تومان

سالیانه
دامنه org

884

هزار تومان

سالیانه
دامنه me

639

هزار تومان

سالیانه
دامنه ir

69

هزار تومان

سالیانه
دامنه shop

240

هزار تومان

سالیانه

15,1

میلیون تومان

دوساله

خرید دامنه .biz

1,6

میلیون تومان

سالیانه

پسوند موردنظر را برای مشاهده قیمت دامنه جستجو کنید

همه
جدید ترین
دامنه
ثبت
تمدید
انتقال
.org
884,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.club
1,603,000 تومان
1,872,000 تومان
1,872,000 تومان
.design
4,368,000 تومان
5,096,000 تومان
5,096,000 تومان
.co
2,592,000 تومان
3,012,000 تومان
3,132,000 تومان
.biz
1,619,000 تومان
1,721,000 تومان
1,998,000 تومان
.us
1,007,000 تومان
1,134,000 تومان
1,134,000 تومان
.tv
3,920,000 تومان
8,736,000 تومان
8,736,000 تومان
.in
1,169,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.shop
240,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.ws
832,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.asia
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.eu
1,087,000 تومان
1,351,000 تومان
1,351,000 تومان
.mn
4,439,000 تومان
4,732,000 تومان
4,732,000 تومان
.ir
69,000 تومان
69,000 تومان
69,000 تومان
.cc
1,498,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.bz
2,386,000 تومان
3,536,000 تومان
3,536,000 تومان
.de
684,000 تومان
1,039,000 تومان
1,039,000 تومان
.es
1,098,000 تومان
1,508,000 تومان
1,740,000 تومان
.ai
15,100,000 تومان
15,100,000 تومان
15,100,000 تومان
.ca
1,781,000 تومان
1,781,000 تومان
1,781,000 تومان
.tel
1,248,000 تومان
1,248,000 تومان
1,248,000 تومان
.co.nz
1,805,000 تومان
3,380,000 تومان
3,380,000 تومان
.org.nz
1,805,000 تومان
3,380,000 تومان
3,380,000 تومان
.mobi
1,796,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
.co.uk
962,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.br.com
3,890,000 تومان
4,368,000 تومان
4,368,000 تومان
.jpn.com
3,536,000 تومان
4,056,000 تومان
4,056,000 تومان
.za.com
1,839,000 تومان
20,800,000 تومان
20,800,000 تومان
.sa.com
13,519,000 تومان
20,800,000 تومان
20,800,000 تومان
.uk.com
2,701,000 تومان
4,056,000 تومان
4,056,000 تومان
.uk.net
2,694,000 تومان
4,056,000 تومان
4,056,000 تومان
.ru.com
3,547,000 تومان
8,320,000 تومان
8,320,000 تومان
.co.in
649,000 تومان
2,122,000 تومان
2,122,000 تومان
.net.in
791,000 تومان
832,000 تومان
832,000 تومان
.org.in
791,000 تومان
832,000 تومان
832,000 تومان
.gen.in
826,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.firm.in
0 تومان
0 تومان
0 تومان
.net.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.org.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.ac.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.gov.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.id.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.sch.ir
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
.com.co
1,248,000 تومان
0 تومان
1,560,000 تومان
.net.co
1,296,000 تومان
2,684,000 تومان
2,684,000 تومان
.me
639,000 تومان
2,236,000 تومان
2,236,000 تومان
.ru
1,810,000 تومان
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
.ac
3,359,000 تومان
6,136,000 تومان
6,136,000 تومان
.ac
3,359,000 تومان
6,136,000 تومان
6,136,000 تومان
.at
1,663,000 تومان
1,663,000 تومان
1,663,000 تومان
.ch
2,024,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.dk
1,438,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.fr
2,079,000 تومان
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
.it
2,160,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.li
2,184,000 تومان
4,680,000 تومان
4,680,000 تومان
.mx
4,815,000 تومان
5,936,000 تومان
5,936,000 تومان
.nl
1,019,000 تومان
2,240,000 تومان
2,240,000 تومان
.services
2,611,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.travel
3,455,000 تومان
10,400,000 تومان
10,608,000 تومان
.pro
1,469,000 تومان
2,079,000 تومان
2,079,000 تومان
.ag
8,560,000 تومان
10,920,000 تومان
10,920,000 تومان
.am
3,847,000 تومان
3,847,000 تومان
3,847,000 تومان
.im
1,456,000 تومان
8,320,000 تومان
8,320,000 تومان
.jp
4,463,000 تومان
5,701,000 تومان
5,701,000 تومان
.la
3,304,000 تومان
4,160,000 تومان
3,640,000 تومان
.sc
9,984,000 تومان
10,920,000 تومان
10,920,000 تومان
.sh
4,863,000 تومان
6,136,000 تومان
6,136,000 تومان
.tl
9,856,000 تومان
11,200,000 تومان
11,200,000 تومان
.fm
11,234,000 تومان
13,888,000 تومان
13,888,000 تومان
.hn
6,864,000 تومان
7,800,000 تومان
7,800,000 تومان
.ae
3,848,000 تومان
4,680,000 تومان
4,680,000 تومان
.co.ir
69,000 تومان
69,000 تومان
69,000 تومان
.academy
3,058,000 تومان
3,422,000 تومان
3,422,000 تومان
.actor
1,379,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.auction
3,120,000 تومان
3,744,000 تومان
3,744,000 تومان
.band
2,300,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.bar
7,672,000 تومان
7,280,000 تومان
7,280,000 تومان
.bike
2,511,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.bingo
4,464,000 تومان
4,878,000 تومان
4,878,000 تومان
.boutique
2,520,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.black
3,744,000 تومان
5,876,000 تومان
5,876,000 تومان
.blue
1,296,000 تومان
2,132,000 تومان
2,132,000 تومان
.business
719,000 تومان
2,122,000 تومان
2,122,000 تومان
.cafe
2,519,000 تومان
3,484,000 تومان
3,484,000 تومان
.camera
4,032,000 تومان
8,736,000 تومان
8,736,000 تومان
.camp
4,416,000 تومان
5,408,000 تومان
5,408,000 تومان
.capital
4,392,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.catering
2,808,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.click
884,000 تومان
3,535,000 تومان
3,535,000 تومان
.clinic
4,312,000 تومان
5,138,000 تومان
5,138,000 تومان
.codes
4,186,000 تومان
6,552,000 تومان
6,552,000 تومان
.company
1,196,000 تومان
1,332,000 تومان
1,332,000 تومان
.computer
1,839,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.chat
1,224,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.credit
897,000 تومان
10,192,000 تومان
10,192,000 تومان
.domains
2,832,000 تومان
3,484,000 تومان
3,484,000 تومان
.email
1,737,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.energy
7,920,000 تومان
10,192,000 تومان
10,192,000 تومان
.engineer
2,880,000 تومان
3,016,000 تومان
3,016,000 تومان
.expert
4,080,000 تومان
5,356,000 تومان
5,356,000 تومان
.education
1,656,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
.fashion
2,912,000 تومان
2,912,000 تومان
2,912,000 تومان
.finance
4,176,000 تومان
5,138,000 تومان
5,138,000 تومان
.fit
2,807,000 تومان
3,564,000 تومان
3,564,000 تومان
.football
1,632,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.gallery
1,924,000 تومان
2,288,000 تومان
2,288,000 تومان
.gift
1,592,000 تومان
1,592,000 تومان
1,592,000 تومان
.gold
10,473,000 تومان
10,192,000 تومان
10,192,000 تومان
.graphics
1,768,000 تومان
2,288,000 تومان
2,288,000 تومان
.green
5,763,000 تومان
6,552,000 تومان
6,552,000 تومان
.help
2,387,000 تومان
2,797,000 تومان
2,797,000 تومان
.holiday
4,080,000 تومان
5,408,000 تومان
5,408,000 تومان
.host
8,468,000 تومان
9,454,000 تومان
9,454,000 تومان
.international
2,035,000 تومان
2,444,000 تومان
2,444,000 تومان
.io
4,408,000 تومان
6,136,000 تومان
6,136,000 تومان
.jewelry
4,128,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.land
3,276,000 تومان
4,493,000 تومان
4,493,000 تومان
.lawyer
4,670,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.legal
4,128,000 تومان
5,668,000 تومان
5,668,000 تومان
.life
2,520,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.link
2,516,000 تومان
1,020,000 تومان
1,020,000 تومان
.lol
2,255,000 تومان
2,814,000 تومان
2,814,000 تومان
.love
2,653,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.mba
2,496,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.market
2,808,000 تومان
3,536,000 تومان
3,536,000 تومان
.money
1,151,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.movie
26,399,000 تومان
31,720,000 تومان
31,720,000 تومان
.network
1,727,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.news
2,704,000 تومان
4,992,000 تومان
4,992,000 تومان
.online
1,035,000 تومان
3,848,000 تومان
3,848,000 تومان
.photo
2,392,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.pizza
4,248,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.plus
2,069,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.press
5,720,000 تومان
6,396,000 تومان
6,396,000 تومان
.red
1,379,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.report
1,296,000 تومان
2,236,000 تومان
2,236,000 تومان
.rip
1,976,000 تومان
6,552,000 تومان
6,552,000 تومان
.run
1,800,000 تومان
2,236,000 تومان
2,236,000 تومان
.sale
2,543,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.social
2,592,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.shoes
4,231,000 تومان
5,200,000 تومان
5,460,000 تومان
.site
160,000 تومان
4,292,000 تومان
4,292,000 تومان
.show
2,800,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.school
2,784,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.space
178,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
.style
2,977,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.support
1,805,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.taxi
4,428,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.tech
4,363,000 تومان
5,096,000 تومان
5,096,000 تومان
.tennis
4,320,000 تومان
4,878,000 تومان
4,878,000 تومان
.technology
1,727,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.tips
2,069,000 تومان
2,684,000 تومان
2,684,000 تومان
.tools
2,592,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.toys
4,239,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.town
2,616,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.video
2,376,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
.vision
2,480,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.vote
3,127,000 تومان
6,552,000 تومان
6,552,000 تومان
.watch
1,992,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.website
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.wedding
3,590,000 تومان
3,590,000 تومان
3,590,000 تومان
.wiki
2,408,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.work
656,000 تومان
936,000 تومان
936,000 تومان
.world
2,609,000 تومان
3,224,000 تومان
3,224,000 تومان
.yoga
3,585,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.xyz
398,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.zone
2,388,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.reviews
2,085,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.cloud
2,080,000 تومان
2,132,000 تومان
2,132,000 تومان
.store
4,688,000 تومان
5,720,000 تومان
5,720,000 تومان
.pink
1,747,000 تومان
2,684,000 تومان
2,684,000 تومان
.promo
1,609,000 تومان
1,748,000 تومان
1,748,000 تومان
.kim
1,277,000 تومان
1,748,000 تومان
1,748,000 تومان
.pet
1,103,000 تومان
2,132,000 تومان
2,132,000 تومان
.men
2,535,000 تومان
2,724,000 تومان
2,724,000 تومان
.top
358,000 تومان
959,000 تومان
959,000 تومان
.bid
2,542,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.date
2,618,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.download
2,652,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.loan
2,623,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.party
2,676,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.racing
2,588,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.science
2,729,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.stream
2,535,000 تومان
2,724,000 تومان
2,724,000 تومان
.trade
2,676,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.win
2,619,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.accountant
2,714,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.agency
1,656,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.car
92,840,000 تومان
260,000,000 تومان
260,000,000 تومان
.digital
2,989,000 تومان
3,744,000 تومان
3,744,000 تومان
.fitness
2,640,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.institute
1,728,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.marketing
2,640,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.media
2,513,000 تومان
3,484,000 تومان
3,484,000 تومان
.photography
1,800,000 تومان
2,444,000 تومان
2,444,000 تومان
.restaurant
4,320,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.shop
240,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.university
4,335,000 تومان
5,138,000 تومان
5,138,000 تومان
.game
34,287,000 تومان
34,320,000 تومان
34,320,000 تومان
.co.com
2,387,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.works
2,592,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.city
1,844,000 تومان
2,236,000 تومان
2,236,000 تومان
.af
10,752,000 تومان
9,984,000 تومان
9,984,000 تومان
.gr
1,380,000 تومان
1,748,000 تومان
1,748,000 تومان
.moda
2,688,000 تومان
2,912,000 تومان
2,912,000 تومان
.review
2,588,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.accountants
8,640,000 تومان
10,192,000 تومان
10,192,000 تومان
.auto
239,200,000 تومان
260,000,000 تومان
260,000,000 تومان
.blog
2,608,000 تومان
2,871,000 تومان
2,871,000 تومان
.bet
1,260,000 تومان
2,236,000 تومان
2,236,000 تومان
.builders
2,683,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.cab
2,592,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.cards
2,718,000 تومان
3,162,000 تومان
3,162,000 تومان
.group
1,120,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.vip
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.studio
2,207,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
.qa
3,016,000 تومان
3,016,000 تومان
3,016,000 تومان
.bio
689,000 تومان
6,552,000 تومان
6,552,000 تومان
.ngo
1,286,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.aero
6,662,000 تومان
8,736,000 تومان
8,736,000 تومان
.com.au
1,560,000 تومان
2,122,000 تومان
2,122,000 تومان
.net.au
1,247,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.me.uk
962,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.org.uk
966,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.vc
3,089,000 تومان
3,640,000 تومان
3,640,000 تومان
.cm
9,256,000 تومان
11,440,000 تومان
11,440,000 تومان
.name
969,000 تومان
1,030,000 تومان
1,030,000 تومان
.de.com
1,739,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.gb.net
827,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.com.mx
3,951,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.be
1,144,000 تومان
8,736,000 تومان
8,736,000 تومان
.gs
2,365,000 تومان
4,992,000 تومان
4,992,000 تومان
.gr.com
1,540,000 تومان
2,444,000 تومان
2,444,000 تومان
.eu.com
1,739,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.us.com
1,820,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.ae.org
1,989,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.cn
2,184,000 تومان
2,391,000 تومان
2,391,000 تومان
.holdings
3,034,000 تومان
5,304,000 تومان
5,304,000 تومان
.se.net
3,356,000 تومان
4,743,000 تومان
4,743,000 تومان
.coach
4,688,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.pics
2,390,000 تومان
2,832,000 تومان
2,832,000 تومان
.com.tr
520,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.team
2,640,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.se
2,057,000 تومان
3,224,000 تومان
3,224,000 تومان
.coffee
2,536,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.directory
1,759,000 تومان
2,288,000 تومان
2,288,000 تومان
.com.cn
1,768,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.ph
5,718,000 تومان
7,800,000 تومان
7,800,000 تومان
.app
1,559,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.engineering
5,184,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.co.za
980,000 تومان
980,000 تومان
980,000 تومان
.health
6,864,000 تومان
6,864,000 تومان
6,864,000 تومان
.web.tr
416,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.istanbul
1,705,000 تومان
1,705,000 تومان
1,705,000 تومان
.fun
200,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
.exchange
2,880,000 تومان
3,276,000 تومان
3,276,000 تومان
.fund
4,335,000 تومان
5,190,000 تومان
5,190,000 تومان
.uk
784,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان

انتقال دامنه با گذراندن سه مرحله ساده

با انتقال دامنه به برتینا، امکاناتی نظیر امنیت بیشتر، پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی، پنل قدرتمند مدیریتی، مدیریت یکپارچه هاست و دامین و بهترین قیمت را دریافت خواهید کرد. در صورتی که مالک دامنه هستید، با ارائه EPP Code قادر به انتقال دامنه خود به برتینا خواهید بود.

برای انتقال دامنه از دیگر شرکت‌ها به برتینا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

انتقال دامنه به برتینا

مزایای خرید دامنه از برتینا

قفل دامنه رایگان

با خرید دامنه در وبسایت برتینا، از قفل انتقال دامنه رایگان بهره‌مند شوید و دیگر نگران دزدیده شدن دامنه خود نباشید.

مالکیت ۱۰۰٪ دامنه

برتینا، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار شما قرار می‌دهد و در هر زمان و به هر دلیل می‌توانید دامنه خود را از برتینا منتقل کنید.

تنظیم NameServer اختصاصی

با ثبت دامنه در برتینا می‌توانید از طریق واحد فنی به صورت رایگان اقدام به ثبت و تنظیم Child NameServer کنید.

ثبت دامنه ir.

بیشتر کشورها دارای پسوند دامنه یا به اصطلاح TLD مخصوص به خود هستند و پسوند ir. مخصوص کشور ایران است. در سال 1382 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران مسئولیت راه‌اندازی، ثبت و مدیریت دامنه‌های ir. را به عهده گرفت. باتوجه به گزارشات رسمی، تاکنون ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ پسوند ir. در اینترنت ثبت شده است.

پسوند ir مخصوص به کشور ایران بوده و نشان‌دهنده فعالیت کسب‌وکار شما در ایران است. باتوجه به وجود اطلاعات مالک دامنه ir در سامانه ثبت دامنه NIC، کاربران بیشتری به سایت‌های با پسوند ir اعتماد می‌کنند؛ پس، برای جذب کاربر بیشتر، دامنه ir ثبت کنید.

پسوند ir. دارای چند زیر دامنه به شرح زیر است:
Co.ir     Ac.ir     Id.ir    Org.ir     Sch.ir     Gov.ir     Net.ir

خرید و ثبت دامنه ir.
خرید و ثبت دامنه‌های بین‌المللی

ثبت دامنه com

دامنه com، بین‌المللی بوده و در همه کشورها و برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است. برای فعالیت‌های بین‌المللی و توسعه کسب‌وکار، لازم است که دامنه بین المللی هم داشته باشید.

خرید و ثبت دامنه فارسی

خرید و ثبت دامنه فارسی

در سال ۱۹۹۶ شخصی به نام مارتین دارست، ایده‌ی دامنه اینترنتی بین‌المللی (Internationalized Domain Names) را ارائه داد. در این ایده که ۲ سال بعد اجرایی شد، به هر کاراکتر یا حرف یک کد یونیک اختصاص داده می‌شد. این روش امکانی را فراهم کرد که بتوان غیر از حروف انگلیسی، از همه حروف و کاراکترهای دیگر در آدرس دامنه استفاده کرد. با استفاده از این روش، دامنه‌های فارسی ایجاد شدند. دامنه‌های فارسی به دامنه‌هایی گفته می‌شود که، آدرس دامنه به جز بخش TLD یا پسوند از حروف فارسی تشکیل شده است. هم‌اکنون بیشتر TLDها امکان ساخت دامنه‌های فارسی را ایجاد کردند. برتینا، از پیشگامان ارائه‌دهندگان هاست و دامنه است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا بتوانند دامنه‌های فارسی خود را با تنوع بالا و قیمت مناسب ثبت کنند.

برای این کار، نام دامنه مورد نظر خود را در کادر جستجو وارد کنید و سپس دکمه جستجو را بزنید. مانند: com.برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا
در جستجوی سرویس دیگری هستید؟

خرید هاست و دامین از برتینا

برتینا از بزرگترین ارائه‌دهندگان خدمات هاستینگ و ثبت دامنه است که در طی ۲ دهه فعالیت خود توانسته رضایت مشتریان خود را به‌دست آورد. با خرید هاست و دامین از برتینا، از پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته، مدیریت آسان از طریق کنترل‌پنل اختصاصی، بکاپ‌گیری سه لایه و امنیت داده‌ها بهره‌مند شوید.

Linux 6

سرویس هاست اشتراکی لینوکسی

شروع قیمت

106,000 تومان

LinuxVIP8

سرویس هاست لینوکس VIP

شروع قیمت

4,421,000  تومان

Email 4

سرویس میزبانی ایمیل

شروع قیمت

486,000 ریال

پرسش‌های متداول

استعلام دامنه در وبسایت برتینا از طریق سرچ بار صفحه خرید دامنه انجام می‌شود. در صورت آزاد بودن پس از پاسخ جستجوی دامنه، می‌توانید دامنه مورد نظر را ثبت کنید.

بله؛ هر شخص حقیقی و حقوقی امکان ثبت دامنه‌های آزاد، به تعداد دلخواه را دارد.

برتینا مالکیت 100 درصد دامنه و مدیریت آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در هر زمان و به هر دلیل می‌توانند دامنه خود را بدون نیاز به هماهنگی از برتینا منتقل کنند.

برای ثبت دامنه ir باید از طریق وبسایت nic.ir اقدام به دریافت شناسه نیک هندل کنید و پس از دریافت شناسه دامنه خود را در برتینا ثبت نمایید.

جهت تمدید دامنه خود باید از طریق بخش سرویس‌های من در ناحیه کاربری برتینا اقدام کنید. برتینا ۲۰ روز مانده به موعد تمدید دامنه، صورتحساب مربوطه را در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌‌کند.

دامنه چیست؟

دامنه (Domain)، آدرس یک وب‌سایت در اینترنت است که شامل نام سایت و بخش پسوند (TLD) است. به طور ساده‌تر، دامنه نام و نشان یک وب‌سایت خاص است که در اینترنت با آن شناخته می‌شود. این نام‌ها به صورت یک یا چند کلمه (مثلاً google.com) مشخص می‌شود که به کمک آن کاربران می‌توانند به وب‌سایت‌ها دسترسی پیدا کنند. همچنین دامنه، شامل پسوند مانند “.com”، “.net”، “.org” و غیره است که نشان دهنده نوع آن دامنه می‌باشد. دامنه‌ها به صورت یکتا مشخص می‌شوند و از آن‌جا که کاربران در اینترنت از نام دامنه برای دسترسی به آن استفاده می‌کنند، انتخاب یک نام دامنه مناسب بسیار مهم است.

چگونه می توان یک دامنه را خریداری کرد؟

انتخاب نام دامنه و جستجوی دامنه: پس از انتخاب چند نام انتخابی دلخواه، می‌توانید نام‌های انتخابی خود را در  باکس سرچ دامنه در همین صفحه وارد کنید و جستجو کنید که آیا این نام موجود است یا خیر


ثبت دامنه: پس از جستجوی نام دامنه، درصورت موجود بودن دامنه، می‌توانید نام دامنه خود را به عنوان یک دامنه جدید ثبت کنید.

معرفی بخش‌های یک دامنه

دامنه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول نام دامنه (SLD) و بخش دوم پسوند دامنه (TLD) است.
نام دامنه: نام دامنه مخصوص برند شما است و باید قابلیت به خاطر سپرده شدن در ذهن کاربران را داشته باشد.
پسوند دامنه: پسوندهای زیادی وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند مثل دامنه ir و دامنه ‌com.

انواع دامنه

com. – خرید دامنه com. برای فعالان حوزه تجارت
org. – خرید دامنه org. برای سازمان‌ها 
ir. – خرید دامنه ir. برای کاربران مقیم ایران (دامنه ملی)gov. – خرید دامنه gov. برای سازمان‌های دولتی edu. – دامنه‌ای برای وب‌سایت‌های موسسات آموزشی

چگونه می توان یک دامنه را تمدید کرد؟

اطلاعات بیشتر درباره دامنه‌ها و خدمات آنلاین

دامنه یا نام دامنه، نام یک وب سایت است که توسط سیستم نام دهی دامنه (DNS) به یک آدرس آی‌پی (IP) ترجمه می شود که توسط سرور وب‌سایت استفاده می شود. دامنه‌ها معمولاً با پسوندهایی مانند .com، .net، .org، .edu، .gov .ir و … بیان می‌شوند که هر کدام به نشان دهنده نوع سازمانی هستند که دامنه ثبت شده است.

برای ثبت دامنه، باید به یک شرکت ثبت کننده دامنه معتبر مانند برتینا مراجعه کنید و پس از جستجوی دامنه مورد نظر، آن را ثبت کنید. همچنین برتینا علاوه بر خدمات ثبت دامنه خدمات زیر را نیز ارائه می‌دهد.

خدمات آنلاین مرتبط با دامنه شامل:

-1   هاستینگ: با استفاده از خدمات هاستینگ، می‌توانید وب سایت خود را بر روی اینترنت قرار دهید. برتینا، پلن‌های مختلف خدمات هاستینگ را ارائه می‌دهد که از سرعت و امنیت بالایی برخوردارند.

-2   خدمات SSL: SSL یک پروتکل امنیتی است که برای رمزگذاری ارتباط بین کاربر و وب سرور استفاده می‌شود. SSL خدمات  به وب سایت شما امنیت بیشتری می‌بخشد و اطمینان حاصل می‌کند که اطلاعات کاربران شما در امان است.

-3  سرویس ایمیل: برتینا، خدمات ایمیل را نیز ارائه می‌دهد. با استفاده از این خدمات، می‌توانید ایمیل‌های خود را با استفاده از نام دامنه خود ارسال کنید.

تفاوت‌های بین دامنه‌های ملی و بین المللی

دامنه های ملی و بین‌المللی دو نوع دامنه مختلف برای سایت ها و وب سایت های مختلف هستند. دامنه‌های ملی مربوط به هر کشور خاصی هستند، مانند .ir برای ایران و .us برای ایالات متحده آمریکا. در حالی که دامنه های بین‌المللی معمولاً شامل نام‌های مربوط به فعالیت‌های خاصی هستند، مانند .com برای شرکت‌های تجاری و .org برای سازمان‌های غیرانتفاعی.

تفاوت دیگری در قوانین و شرایط ثبت نام دامنه های ملی و بین المللی وجود دارد. در حالی که ثبت نام دامنه های بین‌المللی کاری سریع و ساده است، ثبت نام دامنه های ملی ممکن است پیچیده باشد و برخی از دامنه ها مختص به افراد یا سازمان‌های خاص در کشور خاصی هستند.

با این حال معمولاً استفاده از دامنه‌های ملی در کشورهای خاص در برابر دامنه‌های بین المللی مزیت دارد. برای مثال، یک شرکت ایرانی با استفاده از دامنه .ir می‌تواند در جستجوی های مربوط به کسب‌وکار خود در ایران بهتر دیده شود.

ثبت دامنه های بین المللی

به دامنه‌هایی که محدود به کشوری نیستند، دامنه‌های بین‌المللی می‌گویند. این دامنه‌ها در تمامی کشورها قابل استفاده است و محدودیتی ندارند. برای جلوگیری از سو استفاده نام کسب‌وکارتان، بهتر است در کنار ثبت دامنه ir. نام دامنه خود را با پسوندهای بین‌المللی معروف مانند com, net, org, info و … ثبت کنید.

برای ثبت دامنه خود با انواع پسوندهای بین‌المللی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در هفت روز هفته را کاملا بدون محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 926

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته